May 162013
 

Çocuk Hakları Platformu, SOS Çocukköyü Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Sosyal Hizmetler Dairesi, İlköğretim Dairesi Kurucu örgütleri tarafından 2008 yılında kurulmuştur.

VİZYONUMUZ;

Çocuk haklarına saygılı bir gelecek adına, bu hakların doğru algılanması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmak , mevcut ve olası ihlallerin oluşumunu engellemek ve takip etmek için ihtiyaç duyulan koşulların yaratılmasının gerekliliğini savunmak , bu hedef doğrultusunda  kamuoyu oluşturmak.

MİSYONUMUZ;

 Çocuk Hakları Platformu üyeleri olarak , Çocuk haklarına saygılı bir toplum, çocuk haklarının uygulanabilir olduğu bir sistem , çocukların kendi haklarını korumada söz sahibi olmaları amacıyla  eğitsel, yasal ve sosyal alanlarda hazırlanacak proje ve önerilerle çocuk hakları alanında farkındalık yaratmak, ihlallerin önlenmesini sağlamak ve mevcut durumdaki riskleri azaltmak.

DEĞERLERİMİZ;

– Mutluluk Her Çocuğun Hakkıdır.
– Çocukların korunmaya ihtiyacı vardır.
– Çocuklar  ihmal ve istismar edilemezler.
– Her çocuğun kendini ifade etme  özgürlüğü vardır.
– Sağlıklı bireyler sağlıklı ailelerde yetişir.
– Çocuk hakları bilincinin var olduğu bir toplum yaratılmalıdır.
– Çocukların kendini geliştirebileceği ve haklarını savunabileceği bir ortama ihtiyacı vardır.
– Çocuk haklarını savunan proaktif bir yapı olarak işbirliği çerçevesinde, demokratik katılım anlayışı ile karar alınmasını önemser.
—- Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi esastır.

Platform’un Ortak Anlayış Metni

ÇOCUK HAKLARI PLATFORMU
( CHILDREN RIGHTS PLATFORM )
ORTAK ANLAYIŞ METNİ

1. ADI:

ÇOCUK HAKLARI PLATFORMU

2. ÇALIŞMA ALANI :

ÇOCUK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

3. KURULUŞ TARİHİ :

2008

 4. İLETİŞİM:

İletişim bilgileri, her dönem platforma başkanlık yapacak sivil toplum örgütü (stö)’nün iletişim bilgilerine bağlı olarak değişecektir.

E-posta adresi: kktc_cocuk_haklari@gmail.com’dur

5. OLUŞUM AMAÇLARI:

 • Ülkede Çocuk Hakları ile ilgili genel bir anlayış oluşturmak,
 • Yasaların çocuk hakları sözleşmesi ile uyumlu ve çocuğun yararına olmasını sağlamak için devletin ilgili kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Çocuk hakları konusunu gündemde tutmak üzere kampanyalar düzenlemek,
 • Kıbrıs’ta çocukların yaşadığı sorunları izlemek,
 • Medyanın çocuk sorunlarına anlayışla eğilmesine katkıda bulunmak,
 • Yazılı ve görsel basında yer alan, çocuklara zararlı yayınlar konusunda farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak,
 • Çocuk politikası oluşturmak üzere kamuoyu yaratmak, savunuculuk hareketine katkıda bulunmak,
 • Uluslararası platformda çocuk haklarını temsil etmek,
 • Bilimsel çalışmaları desteklemek,
 • Çocuk hakları ihlalleri için başvuru merkezleri oluşturmaya katkıda bulunmak,
 • Çocuk hakları ihlalleri durumunda hukuksal süreçleri başlatabilmek ve çocuğu koruyabilmek için her bölgede gönüllü uzman grupların (polis, doktor, yargıç, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı) oluşmasına öncülük etmek

6. KURUCU ÖRGÜTLER:

SOS Çocukköyü Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Sosyal Hizmetler Dairesi, İlköğretim Dairesi.

7. KATILIMCI ÖRGÜTLER:

Sidestreets Ltd, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası

8. PLATFORM’A KATILIM KOŞULLARI:

a)   Tüzel, özel kişiler ve ilgili devlet kurumları katılabilir.

b)   Katılım başvurusunun platformu oluşturan özel kişiler ve kurum temsilcileri tarafından oy çokluğu ile onaylanması gerekir.

c)   Aday üyenin Ortak Anlayış Metni ile Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz’e (Bak. EK’te görülmektedir) imza koyması zorunludur.

d)   Platformu oluşturan üyelerin her yıl belirleyeceği katılım ücretini ödemiş olması gerekir.

9. KATILIM ÜCRETİ VE KATKI PAYLARI:

Platform üyeleri tarafından oy çokuğu ile belirlenir. Platform’a ilk giriş ücreti ve üyelerin platformun sürdürülebilirliğinin sağlanması için yükümlü oldukları yıllık katkı payları her yılın Ocak ayında gözden geçirilir. Yıllık üyelik ücretini ödemeyen üyeler, o yıl için platformun alacağı kararlarda oy hakkına sahip değildir.

10. ÇALIŞMA ESASLARI:

10.1. Başkanlık:

Platform’a üye STÖ’ler tarafından alfabe sırasına göre 1 yıllık süreyle ve dönüşümlü başkanlık şeklinde yürütülür. Görev sırası gelen STÖ görevi yürütmeye hazır değilse, sırasını gönüllü olarak bir sonraki STÖ’ye devredebilir veya anlaşacağı başka bir STÖ ile değiştirebilir.

10.2. Sekreterya:

Başkanlığı yürüten sekreteryayı da üstlenir.

10.3. Mali İşler:

Platformu oluşturan tüm üyeler alfabe sırasına göre dönüşümlü olarak yürütür. Başkanlık ve sekreteryayı yürütmekte olan STÖ mali işleri üstlenemez. Harcamalar için başkanlığı ve mali işleri yürüten iki ( 2 ) STÖ’nün de en az birer imzası gereklidir. İlgili her iki STÖ’de de iki kişinin imza yetkisi olmalıdır.Görev sırası gelen üyeler görevi yürütmeye hazır değilse, sırasını gönüllü olarak bir sonraki üyeye devreder veya anlaşacağı başka bir üyeyle değiştirebilir.

10.4. Karar Alma:

Toplantılarda kurucu üye sayısının salt çoğunluğu aranır.  Platform’u oluşturan özel kişiler ve kurum temsilcilerinin çoğunluk oyu ile karar alınır. Karar süreçlerinde kurumlar en fazla üç kişiyle temsil edilebilir.

10.5. Toplantı Tarihi ve Gündemi:

Toplantı tarihi Başkan ve Sekreterya tarafından oluşturulur ve toplantıdan en geç bir hafta önce Platform’u oluşturan üyelere duyurulur. Gündem, toplantı çağrısıyla birlikte Başkan’a önceden bildirilerek oluşturulur. Gündem, Başkan tarafından toplantı öncesinde tüm üyelerle paylaşılır. Acil veya gerekli görüldüğünde platformun kurucu üyeleri tarafından Başkan’dan toplantı çağrısı talep edilebilir.

10.5.1 Yıllık Çalışma Planı Yoplantısı:

Her yılın Ocak ayında yapılacak ilk toplantıya tüm üyelerin katılımı sağlanmalıdır. Söz konusu toplantıda platformun yıllık çalışma planı hazırlanacak ve dönem başkanı ile mali işler sorumluları netleştirilecektir.

10.6. Temsiliyet:

Platform’un temsiliyeti söz konusu olduğu zaman;

a)   Tüzel kişiler konularına göre kendi aralarında temsilci atayabilir.

b)   Özel kişiler platform üyelerinin oyçokluğuyla atanabilir.

c)   Tüzel kişiler arasında önerilen temsilciler platform üyelerinin oyçokluğuyla seçilir.

10.7. Yıllık Üye Aidatları

Tüzel kişiler platform üyelerinin her yıl belirlediği katkı payını ödemekle yükümlüdür. Özel kişiler ise belirlenen yıllık katkı payı bedelinin dörtte birini ödemekle yükümlüdür.

10.8. Sponsorluk

Platform’un ortak belirlediği çalışmaların yürütülebilmesi için sponsorluk talep edilebilir. Sponsorluğu üstlenecek özel ve tüzel kişiler ile sponsorluk sözleşmesi imzalanır, çalışmalarda yetkili kılınır.

 

 

Close